Personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Behandling av personopplysninger er nødvendig for at vi skal oppfylle våre forpliktelser overfor kunder og andre som kontakter Aconto.no AS («Aconto»).

Rettslig grunnlag og hvilke opplysninger som behandles

Vi behandler personopplysningene basert på din forespørsel om å innhente finansieringstilbud, jf. personopplysningsloven § 8. Følgende personopplysninger behandles hos oss:
 

  • Navn og adresse
  • Kredittopplysninger
  • Fødsels- og personnummer
  • Familieforhold
  • Gjeld og inntektsopplysninger
  • Type bosted
  • Utdannelse og arbeidsgiver
  • Statsborgerskap
  • Kontonummer for utbetaling av lån

Opplysningene oppgis frivillig av deg i vårt nettskjema eller per telefon. Enkelte opplysninger innhentes ved søk på fødsels- og personnummer. Enkelte samarbeidsbanker krever at det innhentes mer omfattende dokumentasjon og slik innhenting av dokumentasjon gjøres dels av Aconto og dels av samarbeidsbanken.

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at vilkårene etter personopplysningsloven § 12, om behandling av fødselsnummer, er oppfylt.

Kredittvurdering

Ved å søke lån godkjenner du at Aconto og våre samarbeidende banker foretar kredittvurdering av deg og at gjenpartsbrevet kan sendes elektronisk og via SMS om det er ønskelig fra bankens side.

Ansvarlig for behandling av personopplysninger i Aconto

Aconto ved styrets leder er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med selskapets virksomhet. Daglig leder har ansvaret for den daglige oppfølgingen av forhold som gjelder personvern i virksomheten.

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å betjene deg som kunde på en best mulig måte. Når du oppgir personopplysninger for at vi skal innhente finansieringstilbud fra tredjepart, vil vi benytte dine personopplysninger til å innhente det best mulige tilbudet. Vi vil videre benytte din kontaktinformasjon for å holde deg orientert om våre tilbud, våre tjenester og nyheter.

Aconto forsikrer at all behandling, herunder lagring og videreformidling av personopplysninger skjer innenfor rammene av personopplysningsloven.

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Personopplysninger utleveres bare til tredjeparter i den grad det er nødvendig for å oppfylle selskapets forpliktelser overfor kunden.

Alle tredjeparter som mottar personopplysninger fra selskapet er forpliktet til å følge våre standarder for behandling av personopplysninger, samt forpliktelser som følger av norsk lov eller EU/EØS-retten. Annen utlevering av personopplysninger vil bare finne sted dersom selskapet er forpliktet til det i henhold til norsk lov.

Krav om retting og sletting av opplysninger og lovvalg

Enhver har krav på innsyn i egne personopplysninger. Videre har enhver rett til å kreve retting eller sletting av egne mangelfulle eller uriktige personopplysninger. For øvrig gjelder norsk rett fullt ut, slik at du vil ha slike rettigheter som til enhver tid følger av gjeldende personopplysningslov.

Krav om innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan rettes til IT-sjef på e-postadresse personopplysninger@aconto.no.